Pre Loader

Turisticko-náučný chodník Pustá Ves – Klenová

Objavujeme krásy Brezovských Karpát

Turisticko-náučný chodník Pustá Ves – Klenová je bohatý na pohľady do krajiny, krásy živej i neživej prírody. Cieľom náučnej trasy je ukázať vám diverzitu nielen živej prírody, ale aj jej neživej časti. Lesy okolo Klenovej sú plné zveri a vzrastlých stromov. Z pohľadu geodiverzity je táto oblasť mimoriadne bohatá na krasové javy a má členitý reliéf s bohatou tektonickou históriou krajiny. Dokáže teda byť pestrá aj ves, ktorá má v názve pustá?
V prvej časti chodníka si užívajte pohľady do krajiny, neponáhľajte sa a objavujte. Neskôr na vás čakajú malé tabuľky s QR kódmi, ktoré vám odhalia najzaujímavejšie prírodné javy tejto oblasti. Zámerne sme sa vyhli rozmerným tabuliam, „billboardov“ máme všetci dosť v mestách. Texty sa vám objavia po naskenovaní čítačkou kódov vo vašom inteligentnom telefóne.

Turisticko-náučná trasa kopíruje viaceré turistické značky a je možnosť z nej odbočiť a pokračovať ľubovoľným smerom. Blízko sa nachádzajú náučné trasy Čerenec – Tlstá hora – Malá Pec – Veľká Pec – Barónov hrob a Šterusy – Rebro – Sprosná – Orlie Skaly. Spoločne s touto trasou vytvárajú viac ako súbor náučných chodníkov. Tvoria sieť bodov, ktorú môžete v medziach pravidiel pohybu v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty využívať podľa vlastných preferencií. Piktogramy pri jednotlivých bodoch vám umožnia naplánovať si trasu podľa vašich záujmov a kondície. Necháte sa chytiť do siete krásnej prírody Brezovských Karpát?

Zastávky na turisticko-náučnom chodníku Pustá Ves - Klenová

Dobrovodský kras

Vápnité horniny prítomné v území ľahko podliehajú krasovateniu. K prvkom geomorfologickej diverzity vznikajúcim krasovými procesmi patria najmä jaskyne, závrty a škrapy. Okrem jaskyne pod Klenovou sa v okolí nachádza aj množstvo iných foriem. Napríklad škrapy alebo závrty kopírujúce zlomové línie. Ktoré z krasových javov objavíte počas prechádzky náučným chodníkom?

Drieňový vrch

Dobrovodské zlepence, tvorené vápencami a dolomitmi spojenými vápnitým tmelom spolu s južnou orientáciou hrebeňa Drieňového vrchu, predstavujú ideálne miesto pre rast špecifických druhov rastlín. Relikty teplomilných dubových riedkolesov pripomínajú mediteránnu oblasť.

Trianova dolina

Dobrovodské zlepence, ktoré tvoria vápnitý podklad pre rast dubov, javorov, bukov a iných drevín na Drieňovom vrchu, umožnili rozvoj kamenárstva v tejto oblasti. Trianova dolina vás prevedie cez Chtelnicu až na Dobrú Vodu, kde kedysi žili kamenári známi svojou precíznou prácou. Náhrobné kamene špecifické pre Dobrú Vodu nájdete na miestnom cintoríne.

Jaskyňa Klenová

Jaskyňa na Klenovej je známa, aj keď je verejnosti neprístupná. Ako asi vyzerá vnútri? Sú väčšou ozdobou tohto podzemného priestoru kvaple alebo netopiere? Odpoveď hľadajte na tabuli priamo pred jaskyňou.

Rozhľadňa Klenová

Protipožiarna monitorovacia veža Klenová bola vybudovaná na pozorovanie prípadných požiarov a smerov ich šírenia v teréne. Medzi turistami sa táto 14-metrová veža teší veľkej obľube ako Rozhľadňa Klenová.

Skalné mesto

Voda, vietor a čas formujú zaujímavé skalné útvary. Ukážkou geomorfologickej diverzity je aj táto forma pripomínajúca hríb, ktorá vznikla selektívnym zvetrávaním vápencov, dolomitov a zlepencov na konci Dlhej doliny.

Kameňolom pod Hrádkom

Lomy sú považované za jazvy na tvári Zeme. Bez ťažby by však bol rozvoj spoločnosti takmer nemožný. Treba k nej pristupovať s citom a s ohľadom na vonkajšie okolnosti. U Fajnorov ťažba odkryla vrstvy, ktoré pomohli vysvetliť geologickú stavbu tejto časti Karpát. V Hornej Pustej Vsi padla ťažbe za obeť významná časť hradiska.

Letohrádok rodiny von Wattenwyl

Náučná trasa Brezovskými Karpatmi pokračuje k Barónke (Barónov hrob) a ďalej na Veľkú Pec alebo Orlie skaly. Barónov hrob je miestom odpočinku Alberta von Wattenwyl, ktorého rodina vlastnila letohrádok v Pustej Vsi. Mladý barón tu rád trávil voľný čas výletmi do okolia.

Geodiverzita - tichý spoločník biodiverzity

Geodiverzita je rovnocenný partner biodiverzity. Obklopujú nás a spoločne tvoria prírodu a prostredie, v ktorom žijeme. Výsledkom rozmanitosti geologických materiálov, foriem a procesov je krajina, na ktorú sa pozeráme. Geologické materiály sú tvorené minerálmi, horninami, skamenelinami, pôdami a vodou. Na materiály pôsobia geologické procesy ako zvetrávanie, denudácia, tektonika, pedogenéza, subdukcia alebo magmatizmus. Geologické formy súvisia s materiálom, geologickými krajinotvornými procesmi a časom ich pôsobenia. Patria sem napríklad vrásy, zlomy, závrty, jaskyne, skalné mestá alebo bralá.

Geodiverzita ostáva skrytá v tieni biodiverzity nielen laikom, ale aj mnohým odborníkom. Sčasti je to pochopiteľné. Tam, kde na povrchu prekvitá život, nemajú ľudia potrebu zamýšľať sa nad tým, čo neživé sa nachádza pod nimi. Podobne aj v miestach s odkrytými „kameňmi“ (akými sú napr. svahy sopiek, skalné steny hôr, bývalé pieskovne či lomy) väčšina ľudí nehľadá rozmanitosť živých zložiek prírody. Pritom všetko čo vidíme vo svojom okolí je výsledok interakcie živej a neživej zložky prírody a ich diverzity.

Elementy tvoriace geodiverzitu poskytujú mnohé výhody ľudstvu a spoločnosti: pôdy tvoria základ pre pestovanie plodín, ťažba prírodných zdrojov umožnila rozvoj našej civilizácie. Od geologických udalostí prebiehajúcich v prostredí v súčasnosti aj v minulosti (výbuchy sopiek, zosuvy, atď.) až po „tvarovo“ zaujímavé časti krajiny vhodné na turistiku, to všetko pokrýva pojem geodiverzita.

Pomerne pestrá geologická stavba umožnila vznik viacerých fenoménov, ktoré prispievajú k vysokej miere geodiverzity v tomto území. Brezovské Karpaty sa nachádzajú v oblasti s výraznou tektonickou aktivitou. Stále aktívny dobrovodský zlomový systém je významným prvkom tektonickej diverzity v území. Svojou aktivitou sa podieľal na formovaní krajiny v geologickej histórií, no ovplyvňuje reliéf krajiny aj v súčasnosti.

Pestrosť geologických štruktúr

Malé Karpaty sú jadrové pohorie s komplikovanou tektonikou. Základné stavebné jednotky tvoria kryštalinické jadro, obalové sekvencie, príkrovy a mladšie sedimentárne panvy nachádzajúce sa po jeho stranách. Pohorie je tektonicky ohraničené sústavou zlomov JZ a SV smeru.

Zložitá tektonická stavba a história pohoria je priamo v teréne pozorovateľná iba vzácne. Na geologických mapách majú jednotlivé horniny svoje farby a štruktúry. Tam je pestrosť viditeľná hneď, v prírode však treba mať oči dokorán. Okolie Klenovej tvoria sedimenty, vápence a dolomity, obalových jednotiek (?fialová (trias) a modrá (jura) farba na mape) druhohorného veku. Doplnené sú horninami Brezovskej série, ktoré sa usadzovali v dobe dinosaurov, vrchnej kriede. Tie majú na geologickej mape zelenú farbu a tvoria ich najmä sliene a pieskovce. Smerom na Trianovu dolinu sú prítomné aj zlepence a pieskovce treťohorného veku.

Pestrosť reliéfu

Rôznorodosť hornín a bohatá tektonika oblasti ovplyvňujú mieru geodiverzity reliéfu. Vďaka pomerne vysokej hustote vegetačného pokryvu však jej časť ostáva ukrytá ľudským očiam. Diverzita reliéfnych prvkov je v Malých Karpatoch najbohatšia v krasových oblastiach. Kras zaberá zhruba tretinu pohoria a je vyvinutý v povrchových i podpovrchových formách. V pohorí sa nachádza niekoľko krasových oblastí, ktoré sa vyskytujú od Devína až po Nové Mesto nad Váhom. Jaskyne s bohatou výzdobou, prepadliská, závrty, polja alebo škrapy sú pomerne bežné.

Vzácnosťou Malých Karpát sú skalné mestá, okná a hríby. Vznikajú selektívnym zvetrávaním rôzne odolných sedimentov, najmä pôsobením vody a vetra. Mäkšie, málo spevnené/slabo stmelené horniny zvetrávajú rýchlejšie ako ich pevnejšie náprotivky. Vzniká tak zmes tvarov, ktoré podnecujú našu predstavivosť a dávajú nám možnosť prirovnávať tvary k nám známym veciam. Tak napríklad dostali pomenovanie aj skalné hríby. Aké tvary nájdete v okolí Klenovej vy?

Fotogaléria

Náučný chodník bol vybudovaný vďaka podpore: