Pre Loader

Jaskyňa Klenová

V Malých Karpatoch je zatiaľ známych 387 jaskýň, z nich iba jedna je prístupná pre verejnosť – jaskyňa Driny v Smolenickom krase. V Dobrovodskom krase Brezovských Karpát poznáme zhruba 60 jaskýň. Jedna sa nachádza na východnom úbočí Klenovej v nadmorskej výške 535 m a hoci je v blízkosti turistického chodníka, pre verejnosť sprístupnená nebola.

V jaskyni Klenová prebiehal intenzívny speleologický výskum v 70-tych rokoch 20. storočia. Jaskyňu vtedy vyčistili, prehĺbili jej priestory a osadili do nej plechové dvere. V roku 2008 Správa slovenských jaskýň odstránila zvyšky drevenej ťažobnej plošiny a  nedávno pribudli nové bezpečnostné dvere.

Jaskyňu tvorí strmo sklonená priepasť hlboká 18 metrov s dĺžkou 30 metrov. Z geomorfologického hľadiska ide o fluviokrasovo-koróznu jaskyňu vo wettersteinských vápencoch, ktoré sú náchylné na eróziu a koróziu činnosťou podzemnej vody. Výzdoba jaskyne je tvorená sintrovými nátekmi. Výraznejšie formy jaskynnej výzdoby tu nie sú vyvinuté, no zaujímavé sú v nej erózne a korózne tvary. Posledná fáza vývoja jaskyne je charakterizovaná pôsobením priesakových vôd.

Od sezóny 2009/2010 tu prebieha monitoring populácie netopierov, ktorý vykonávajú členovia ZO SZOPK Miniopterus z Bratislavy. Počas zimných mesiacov v priestoroch jaskyne hibernuje 5 druhov netopierov. Najpočetnejšiu populáciu (až cca 250 členov) tvorí podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Zimovisko v jaskyni pod Klenovou sa tak radí podľa početnosti zimujúcich podkovárov na 4. miesto v Malých Karpatoch a medzi 15 najvýznamnejších lokalít na Slovensku.