Pre Loader

O Geoparku Malé Karpaty

Geoturistika a geoparky sú zaujímavým  trendom zahŕňajúcim spôsoby trávenia voľného času, rozvoj vzdelávacích a ekonomických aktivít, no primárnym cieľom je ochrana daného územia. V r. 2000 vznikla Európska sieť geoparkov (EGN) dohodou národných geoparkov z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska s cieľom zaistiť trvalo udržateľný rozvoj územia geoparkov využívaním ich geologického dedičstva prostredníctvom rozvoja geoturistiky, ochrany geologickej diverzity, vzdelávania i  samotného presadzovania spoločných záujmov na medzinárodnej úrovni, založeného na holistickom prístupe k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme.

V rokoch 1998 – 2000 vznikajú prvé idey zriaďovania geoparkov na Slovensku. V súčasnosti sú u nás zriadené tri: Banskobystrický, Banskoštiavnický a Novohradský (Novohrad-Nógrád geopark). Výborné podmienky pre vznik ďalšieho ponúkajú Malé Karpaty – patria medzi 3 oblasti SR s najväčším výskytom nerastov. Ich poloha, spolu s históriou územia, ponúka obrovské možnosti pre rozvoj turizmu. Geopark Malé Karpaty  vzniká „zdola“, z iniciatívy nadšencov, na základe širokého spektra aktivít. Tvorí ho 6 geomontánnych oblastí a je príležitosťou spojiť všetkých aktérov cestovného ruchu. Táto príležitosť je zároveň faktorom, ktorý bude rozhodovať o budúcnosti a úspechu projektu, ktorý by mal byť výsledkom snaženie celého regiónu.

hrad
nezisková organizácia barbora

Nezisková organizácia Barbora

Nezisková organizácia Barbora je na základe zákona č. 213/1997 Z.z. neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby. Svoju činnosť zameriava najmä na projekty rozvoja geoturistiky, ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany kultúrnych pamiatok a organizácií kultúrnych podujatí.

Najdlhšiu tradíciu z nami organizovaných aktivít má kultúrne podujatie Pezinský Permoník, ktorý v roku 2020 návštevníkov privíta už na 24 ročníku. Podujatie predstavuje Malokarpatskú výstavu minerálov, fosílií a drahých kameňov s bohatým sprievodným programom.

Dlhoročnú tradíciu má aj Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov, fosílií a drahých kameňov, ktoré sa koná pravidelne 3-krát ročne v Stredisku kultúry v Bratislave.

Ďalším významným podujatím je ORBIS HARMONIAE – Svet v harmónii, ktoré je zamerané na prezentáciu rôznych druhov alternatívnej medicíny. Súčasťou podujatia sú prednášky z oblastí astrológie, numerológie, zachovania duševnej rovnováhy, odbúravania stresu, zdravej výživy a ďalšie. V roku 2020 privítame už jeho 21. ročník, ktorý sa bude konať v termíne 7. a 8. marca.

Z hľadiska ochrany životného prostredia a rozvoja geoturistiky a v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a združením Priestor a socha revitalizujeme staré geologické múzeum v prírode, ktoré je situované do priestorov starého kameňolomu v m.č. Devín v Bratislave.

Našu snahu sústreďujeme tiež do projektu Geopark Malé Karpaty, ktorého cieľom je podpora cestovného ruchu prostredníctvom tvorby geoproduktov a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Bude to priestor bohatý na poznanie, zážitky a na aktívne využitie voľného času. Jedným z mnohý poslaním geoparku je najmä v tunajších obyvateľoch prebudiť „chuť“ po spoznávaní regiónu, jeho jedinečnosti a historických okolností, ktoré ho sformovali do dnešnej podoby a rozvíjať tak ich identifikáciu s územím, na ktorom žijú, čo sa v konečnom dôsledku kladne odrazí aj na ochrane životného prostredia.

V spolupráci so spoločnosťou ELGEO – Trading, s.r.o. a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska sa v súčasnosti usilujeme o obnovu národnej kultúrnej pamiatky v katastri obce Nižná Slaná v okrese Revúca. Etelka – pec s výškou 11 metrov (Huta) je technickou pamiatkou a významným dokumentom železiarskej výroby v strednej Európe.

svätá barboraSvätá Barbora, inak Barbora z Nikomédie, patrí medzi obľúbené svätice na Slovensku i v Česku. Je jej zasvätených viacero kostolov a v obdobiach ťažkých časov, napr. morových či iných epidémií, sa k nej ľudia intenzívne modlili. O jej živote neexistujú žiadne oficiálne historické pramene, preto sa o jej osude dozvedáme len z legiend, ktoré prinášajú viacero verzií jej životného utrpenia.

Barbora bola dcérou kupca Dioscura z Nikomédie, ktorá žila v období tretieho storočia. Kvôli jej neobyčajnej kráse ju chcel otec ochrániť pred nepriaznivými a kresťanskými vplyvmi spoločnosti i nápadníkmi, a preto ju zamuroval do veže. Vežu však luxusne vybavil, aby po materiálnej stránke Barbore nič nechýbalo. Snažil sa ju vychovávať v klasickom helenistickom duchu aj za cenu úplnej izolácie od spoločnosti. Barbore sa však podarilo otcovi istým spôsobom pomstiť. Keďže sa o jej príbehu dozvedáme výlučne z legiend, poznáme viacero verzii jej osudu.

Jednou z nich je príchod kresťanského kňaza preoblečeného za lekára, ktorý ju vo veži tajne pokrstil. Barbora sa teda obrátila na kresťanskú vieru a na jej znak dala vo veži vybúrať tretie okno ako symbol najsvätejšej trojice. Okamžite, ako sa to dozvedel jej otec, Barboru nemilosrdne zabil. Následne však po údere bleskom zomiera aj jej otec Dioscuros.

Iná legenda zas vraví, že v momente, keď chcel Barboru otec zabiť, Barbora utiekla do lesa, kde sa skrývala. Otec ju však našiel a vydal súdom, ktoré ju mučili, až kým sa neprizná ku kresťanskej viere. Pri Barborinom mučení bola prítomná aj žena menom Juliana, ktorá sa taktiež priznala ku kresťanstvu. V momente ako dohovorila, sa Barbore zázrakom vyliečili všetky rany z mučenia. Sudca rozkázal mučiť Barboru ešte tvrdším spôsobom, no vyliečenie rán sa opakovalo. Dioscuros vzal osud do svojich rúk a Barbore mečom odsekol hlavu. Po jej smrti zomrela okamžite aj Juliana, aj Dioscuros, ktorého zabil blesk poslaný z hora.

Geopark Malé Karpaty v číslach

0

Rozloha v km2

0

Mestá, mest. časti a obce

0

Geomontánne oblasti

0

Perspektíva rozšírenia v km2

geopark malé karpaty mapa