Pre Loader

O Geoparku Malé Karpaty

Geoturistika a geoparky sú zaujímavým  trendom zahŕňajúcim spôsoby trávenia voľného času, rozvoj vzdelávacích a ekonomických aktivít, no primárnym cieľom je ochrana daného územia.  Geopark Malé Karpaty bol do Siete geoparkov SR prijatý ako najmladší geopark. Udelenie dekrétu Geopark Slovenskej republiky prebehlo 4. júna 2021. Ide o jediný slovenský geopark od počiatku budovaný iniciatívou zdola a podľa pravidiel UNESCO pre geoparky.

Počiatky budovania Geoparku Malé Karpaty nie sú priamo spojené s geoparkom. V roku 2007 vznikol ideový zámer Malokarpatskej banskej cesty, ktorá sa stala súčasťou Slovenskej banskej cesty. Územie „geoparku“ a forma jeho prevádzky boli dané koncepčnými materiálmi Ministerstva životného prostredia SR a nereflektovali koncept UNESCO, a teda vznik geoparkov na základe občianskych iniciatív. Až v roku 2010 vznikla Nezisková organizácia Barbora, ktorá začala pripravovať čiastkové projekty a spolupráce s organizáciami venujúcimi sa Malým Karpatom. Geoparku sa začala približovať projektom Geomontánneho parku Pezinok.

Druhá fáza začala v roku 2015 súbežne s novým konceptom UNESCO pre geoparky, tzv. ABC koncept je postavený na vzájomnej prepojenosti a interakcii A – Abiotic, neživej; B – Biotic, živej a C – Culture, kultúrnej zložke územia. Zástupcovia manažmentu geoparku sa od roku 2016 snažia o budovanie synergie v území, čo vyústilo do podania prihlášky do Siete geoparkov SR v roku 2020. 

Geopark je budovaný a prezentovaný ako územie 21. storočia, v ktorom je prezentovaný súvis medzi neživou a živou prírodou a na ne nadväzujúcou kultúrou. Geopark predstavuje aj nástroj regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je podpora cestovného ruchu prostredníctvom tvorby geoproduktov a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Manažment geoparku má stále na starosti Nezisková organizácia Barbora. Geopark vidí ako priestor bohatý na poznanie, zážitky a možnosti aktívneho využitia voľného času. 

Geopark Malé Karpaty tvorí jadrová zóna o rozlohe 1199 km2, ktorý tvorí 6 geomontánnych oblastí, a to Sandbersko-Pajštúnska, Bratislavská, Pezinská, Pernecká, Modranská a Trstínska. Územie geoparku však má definované i oblasti perspektívneho rozvoja. Na juhu je to oblasť Hundsheimských vrchov v Rakúsku, kde leží začiatok Malých Karpát, a teda aj celého karpatského oblúka. Na severe siahajú Malé Karpaty až kúsok za Nové mesto nad Váhom. Tieto dve oblasti majú súhrnnú rozlohu 463 km2

Rozvoj geoparku v týchto územiach je závislý na spolupráci s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, samosprávami i kultúrnymi a vedeckými inštitúciami. Dobrou správou je, že semienka spolupráce už boli zasiate, koncept geoparku je široko prijímaný aj v perspektívnom území aj v samotnej jadrovej zóne a ľudia reflektujú na jeho aktivity území.

Základným kameňom fungovania je spolupráca, iba jej prostredníctvom je možné dosiahnuť synergiu prvkov a odhaliť ich skutočný význam. Cenným výsledkom je podpis Memoranda o spolupráci medzi manažmentom Geoparku Malé Karpaty, Prírodovedným múzeom SNM, Ústavom vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. Geopark tak získal silné vedecké krytie a deklaroval snahu o propagáciu vedeckého poznanie nielen z jeho územia. Je to len jeden z krokov, ktorý reprezentuje snahu geoparku o vzdelávanie laickej verejnosti a ochranu životného prostredia založenú na vedeckom poznaní.

Prijatie do Siete geoparkov SR nie je koncom snáh a aktivít manažmentu, práve naopak. Je to záväzok k dobudovaniu o rozvoju (aj perspektívneho) územia geoparku. Ten nie je záležitosťou zopár ľudí a už vôbec nie jednej generácie. Preto je dôležitá spolupráca s partnermi a propagácia územia žiakom a širokej verejnosti pomocou aktivít geoparku. Dobudovanie vstupných brán geoparku, Banského a prírodného skanzenu Budúcnosť v Pezinku a Huncokárskej školy v Modre-Pieskoch, sú ciele do blízkej budúcnosti. Širšie využitie a prezentácia Geologického múzea Barbora a zastávok Kameň a víno v programoch a aktivitách geoparku pomôže propagácií ťažiarstva a vinárstva v oblasti Malých Karpát. Následné budovanie edukačných centier prinesie aktivity a program geoparku a jeho partnerov bližšie k ľuďom. Ďalším z cieľov je vytvorenie fungujúceho cezhraničného slovensko-rakúskeho geoparku, keďže Malé Karpaty geologicky a geomorfologicky začínajú na území Rakúska. Zaradenie do siete európskych alebo globálnych geoparkov je dlhodobým cieľom manažmentu geoparku. 

Ústredným mottom geoparku je Objavujme Geopark Malé Karpaty. Každý vnímame krajinu po svojom, pozeráme na ňu inými očami, no geoparkom sa stane, až keď ju objavíme celú, nielen jednotlivé stromy, kamene, hrady alebo pohár vína.

Viac sa o slovenských geoparkoch sa dozviete na www.geopark.sk

hrad
nezisková organizácia barbora

Nezisková organizácia Barbora

Nezisková organizácia Barbora je na základe zákona č. 213/1997 Z.z. neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby. Svoju činnosť zameriava najmä na projekty rozvoja geoturistiky, ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany kultúrnych pamiatok a organizácií kultúrnych podujatí.

Najdlhšiu tradíciu nami organizovaných aktivít má kultúrne podujatie Pezinský Permoník, ktorý v roku 2022 návštevníkov privíta už na 26 ročníku. Podujatie predstavuje Malokarpatskú výstavu minerálov, fosílií a drahých kameňov s bohatým sprievodným programom.

Dlhoročnú tradíciu má aj Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov, fosílií a drahých kameňov, ktoré sa koná pravidelne 3-krát ročne v Stredisku kultúry v Bratislave.

Ďalším významným podujatím je ORBIS HARMONIAE – Svet v harmónii, ktoré je zamerané na prezentáciu rôznych druhov alternatívnej medicíny. Súčasťou podujatia sú prednášky z oblastí astrológie, numerológie, zachovania duševnej rovnováhy, odbúravania stresu, zdravej výživy a podobne. Do dnešnej doby sme zorganizovali už 21 ročníkov a hoci  v rokoch 2021 – 2022 sme podujatie neorganizovali veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám to opäť podarí.

Z hľadiska ochrany životného prostredia a rozvoja geoturistiky a v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a združením Priestor a socha revitalizujeme staré geologické múzeum v prírode, ktoré je situované do priestorov starého kameňolomu v m.č. Devín v Bratislave.

Našu snahu sústreďujeme hlavne do budovania Geopark Malé Karpaty, ktorého cieľom je podpora cestovného ruchu prostredníctvom tvorby geoproduktov a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Je to priestor bohatý na poznanie, zážitky a na aktívne využitie voľného času. Jedným z mnohý poslaním geoparku je najmä v tunajších obyvateľoch prebudiť „chuť“ po spoznávaní regiónu, jeho jedinečnosti a historických okolností, ktoré ho sformovali do dnešnej podoby a rozvíjať tak ich identifikáciu s územím, na ktorom žijú, čo sa v konečnom dôsledku kladne odrazí aj na ochrane životného prostredia. Geopark Malé Karpaty sa stal súčasťou siete geoparkov Slovenskej republiky po udelení dekrétu v júni  2021.

Nezisková organizácia Barbora v spolupráci so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska sa v súčasnosti usiluje o obnovu národnej kultúrnej pamiatky v katastri obce Nižná Slaná v okrese Rožnava. Etelka – pec s výškou 11 metrov (Huta) je významnou technickou pamiatkou a významným dokumentom železiarskej výroby v strednej Európe. Snažíme sa a veríme, že malými krokmi sa postupne dopracujeme k jej obnove aby mohla byť prístupná širokej verejnosti a vyhľadávanou turistickou lokalitou.

svätá barboraSvätá Barbora, inak Barbora z Nikomédie, patrí medzi obľúbené svätice na Slovensku i v Česku. Je jej zasvätených viacero kostolov a v obdobiach ťažkých časov, napr. morových či iných epidémií, sa k nej ľudia intenzívne modlili. O jej živote neexistujú žiadne oficiálne historické pramene, preto sa o jej osude dozvedáme len z legiend, ktoré prinášajú viacero verzií jej životného utrpenia.

Barbora bola dcérou kupca Dioscura z Nikomédie, ktorá žila v období tretieho storočia. Kvôli jej neobyčajnej kráse ju chcel otec ochrániť pred nepriaznivými a kresťanskými vplyvmi spoločnosti i nápadníkmi, a preto ju zamuroval do veže. Vežu však luxusne vybavil, aby po materiálnej stránke Barbore nič nechýbalo. Snažil sa ju vychovávať v klasickom helenistickom duchu aj za cenu úplnej izolácie od spoločnosti. Barbore sa však podarilo otcovi istým spôsobom pomstiť. Keďže sa o jej príbehu dozvedáme výlučne z legiend, poznáme viacero verzii jej osudu.

Jednou z nich je príchod kresťanského kňaza preoblečeného za lekára, ktorý ju vo veži tajne pokrstil. Barbora sa teda obrátila na kresťanskú vieru a na jej znak dala vo veži vybúrať tretie okno ako symbol najsvätejšej trojice. Okamžite, ako sa to dozvedel jej otec, Barboru nemilosrdne zabil. Následne však po údere bleskom zomiera aj jej otec Dioscuros.

Iná legenda zas vraví, že v momente, keď chcel Barboru otec zabiť, Barbora utiekla do lesa, kde sa skrývala. Otec ju však našiel a vydal súdom, ktoré ju mučili, až kým sa neprizná ku kresťanskej viere. Pri Barborinom mučení bola prítomná aj žena menom Juliana, ktorá sa taktiež priznala ku kresťanstvu. V momente ako dohovorila, sa Barbore zázrakom vyliečili všetky rany z mučenia. Sudca rozkázal mučiť Barboru ešte tvrdším spôsobom, no vyliečenie rán sa opakovalo. Dioscuros vzal osud do svojich rúk a Barbore mečom odsekol hlavu. Po jej smrti zomrela okamžite aj Juliana, aj Dioscuros, ktorého zabil blesk poslaný z hora.

Geopark Malé Karpaty v číslach

0

Rozloha v km2

0

Mestá, mest. časti a obce

0

Geomontánne oblasti

0

Perspektíva rozšírenia v km2

geopark malé karpaty mapa