Pre Loader

Prírodné klenoty Šúru

Územie Geoparku Malé Karpaty v roku 2021 je tvorené množstvom lokalít. Vzhľadom na pestrosť geologického podložia jeho územie oplýva ohromnou geodiverzitou. Ruka v ruke s ňou ide biodiverzita. Sú spolu previazané a jedna na druhej závislé. Spojenie neživej i živej prírody s kultúrou je základ pre budovanie geoparkov vo svete. Šúr so svojou diverzitou a kultúrou je významnou lokalitou. Lokalitou s príbehom, potenciálom a budúcnosťou.

 

Národná prírodná rezervácia Šúr s rozlohou 991 ha je unikátne územie Slovenska, ktoré  sa svojou prírodovednou hodnotou zaraďuje medzi významné lokality strednej Európy. Je súčasťou komplexu šúrov, ktoré sa tiahli pod úpätím Malých Karpát od Bratislavy po Modru a Bernolákovo. Väčšina z nich neodolala civilizačnému náporu a po melioračných úpravách zanikla. Z niektorých ostali len nepatrné zvyšky. Jurský Šúr, ktorý je po stránke prírodnej, historickej a vedeckej najzaujímavejší, sa ako jediný zachoval. Do jeho prirodzeného vývoja však nepriaznivo zasiahla ľudská činnosť, najmä odvodňovanie. Šúr je mokraďou s pôvodným jelšovým lesom, obklopeným mokrými lúkami, tokmi a kanálmi a Panónskym hájom – zvyškom nížinného lužného, dubovo-brestovo-jaseňového lesa, ktorého pestrosť dotvárajú rybník a štrkoviská.

V roku 2006 bol v teréne vybudovaný náučný chodník so 6 zastávkami a náučnými tabuľami na trase v dĺžke 4,1 km. Na virtuálnom náučnom chodníku nižšie nájdete pôvodné tabule a ďalšie informácie o rezervácii – o jej minulosti i súčasnosti (kliknite na jednotlivé zastávky).

 

Zastávky na náučnom chodníku Prírodné klenoty Šúru:

Úvod – Prírodné klenoty Šúru

Život v Šúrskom rybníku

Bohatstvo jelšového lesa

Národná prírodná rezervácia Šúr

Panónsky háj včera a dnes

Starý dub spomína

Aj v slanej pôde je život

Sprievodcu k náučnému chodníku nájdete v publikácii Sprievodca Šúrom. Obnova vodného režimu v národnej prírodnej rezervácii Šúr, ktorú vydal APOP.

 

AINova vydala o Šúre Šúrsky žurnál…alebo Poklad na Šúrskom jazere (Vydanie I – September 2017, Vydanie II – September 2021)

 

Online náučný chodník vznikol v rámci projektu AINovy Poklad na Šúrskom jazere – voda pre deti v spolupráci s Geoparkom Malé Karpaty v roku 2021. Fotografie poskytol Stano Jendek. Historické fotografie boli uverejnené na facebookovej stránke Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách.

 

Tento projekt bol podporený zo Zeleného vzdelávacieho fondu.

Mapy

Rôzne mapy týkajúce sa Šúru, Geoparku Malé Karpaty a Slovenska.