Pre Loader

Národná prírodná rezervácia Šúr

Národná prírodná rezervácia Šúr - Fauna a flóra

Územie európskeho významu Šúr (vrátane Národnej prírodnej rezervácie) sa nachádza na kontakte pohoria Malé Karpaty a Podunajskej nížiny. Vplyvom tektonických pohybov a akumulačnou činnosťou niekdajšej ramennej sústavy Dunaja vznikla terénna depresia, z juhu zahradená dunajskou Bernolákovskou terasou, ktorá kumuluje vody pritekajúce z Malých Karpát. Podložie je prevažne nepriepustné, tvorené hlavne ílmi, ílovitými hlinami alebo zaílenými štrkmi. Prevažná časť lokality má preto charakter periodickej mokrade, maximálna výška vody je dosahovaná v jarných mesiacoch. Jadro tvorí porast slatinného jelšového lesa. Predstavuje posledný zachovaný fragment šúrov – močaristých lesov v oblasti medzi Bratislavou, Modrou a Bernolákovom, ktoré boli v historickej dobe zlikvidované, a zároveň je najrozsiahlejším lesom svojho typu v strednej Európe. Okolie jelšového lesa tvoria najmä botanicky významné zamokrené lúky a bývalé pasienky. V južnej časti sa nachádza komplex dubovo-brestovo-jaseňového lužného lesa (Panónsky háj) a zvyšok bývalých pasienkov s charakterom slaniska. Šúr bol ako jedna z prvých troch lokalít Slovenska zapísaný do zoznamu medzinárodne významných mokradí podľa Ramsarskeho dohovoru. Územie bolo v minulosti čiastočne odvodnené, najmä vybudovaním Šúrskeho kanála v rokoch 1941-1943, ktorý zachytáva väčšinu povrchovej vody pritekajúcej z Malých Karpát. Vodný režim je preto narušený a v hydrologicky slabých rokoch trpia biotopy nedostatkom vody.

 

Malý sprievodca šúrskymi pokladmi – Spoznaj vzácne rastliny a živočíchy vo svojom okolí

 

Mnoho obrázkov zo života NPR a CHKO Malé Karpaty nájdete na facebookovej stránke strážcu prírody CHKO Malé Karpaty